แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

หมวดทางหลวงแม่สิน

นายอนุชา  เอี่ยมไผ่

                                                                                    นางนภารัฐ  อุ่นกาศ                            นางสาวมนัสนันท์  จันเจ็ก

คนงาน