แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

หมวดทางหลวงศรีสำโรง

นายเดชา  กิตติเวชโภคาวัฒน์

                                                                                         นายสุเทพ  คนซื่อ        นางจุฑาทิพย์  เพ็ชร์มุข

คนงาน