แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

หมวดทางหลวงบ้านแก่ง

                                                                                                                   นายโสภณัฐ  พุฒแก้ว

 

                 นางยุพิน มะธุรี               นางศรวลี จันทร์เจริญ               นางสาวรุ่งนภา เหมันต์

                                                                                                                      

 

คนงาน