แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

หมวดทางหลวงคีรีมาศ

นายมงคล  ตุ้มบุตร

 

               นายมานะ รักถึง                นายสุเมธ อินทร์เลิศ               นางสาวศิริพร แก่นพ่วง

                                                                                                

คนงาน