แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานภูมิทัศน์

นางศิริพร  ตุ้มบุตร

                                                                               นางจันทิรา  เผือกรอด                             นางสาวกนกกาญจน์  สอนเล็ก

คนงาน