แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

บุคลากร

​นายทศพร  เหลืองกัลยาณคุณ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย

นายสุเทพ  ศิลปชัย

รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสุโขทัย

นายพนม   ศรีพิทักษ์

รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสุโขทัย

นางนิตยา  กมลพรวัฒนา

รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสุโขทัย

นายสกล  ทองกลิ่น

หมวดทางหลวงสุโขทัย

นายกษิฐ์เดช อ่ำสำโรง

หัวหน้างานปรับซ่อม

นายปกรณ์  สุริยะ

หัวหน้างานสารบรรณ

นายอนุชา  เอี่ยมไผ่

หมวดทางหลวงแม่สิน

นายธีรศักดิ์ รุ่งรพิพรรณ

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นางสุนันท์  เพ็ชรดี

รก.หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

นายมงคล  ตุ้มบุตร

หมวดทางหลวงคีรีมาศ

นางศิริพร  ตุ้มบุตร

หัวหน้างานภูมิทัศน์

น.ส.สุรีย์  สมสิริ

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

นายชัยชาญ  ทะนานนท์

หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม

นายสุกิตติ์  มีศรี

หัวหน้างานวางแผน

นางสาวจารุวรรณ  สีสัตย์ซื่อ

หัวหน้างานสถิติ

 

นายโสภณัฐ  พุฒแก้ว

หมวดทางหลวงบ้านแก่ง

นางพจนีย์  แจ้งใจบุญ

หัวหน้างานไฟฟ้า

 

 

นายภุชงค์  บุญญา

หมวดทางหลวงสวรรคโลก

   

นายเดชา  กิติเวชโภคาวัฒน์  

หมวดทางหลวงศรีสำโรง