แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานอำนวยความปลอดภัย

นายธีรศักดิ์  รุ่งรพิพรรณ

นางสาวรัชนีพร อินโตนด นางจรินทร์  คมสัน นายเฉิลมพล  เปรมสุข

 

 

คนงาน