แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานสารบรรณ

นายปกรณ์   สุริยะ 

หัวหน้างานสารบรรณ