แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

งานปรับซ่อม

                             

                                          นายกษิฐ์เดช  อ่ำสำโรง